ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ: Απάντηση του Δημάρχου Στέργιου Τσίρκα στον βουλευτή Α΄ Ανατολικής Αττικής Αντώνη Μυλωνάκη για τον ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ Γραμματικού
×
AΡΧΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙ-ΚΗΠΟΣ ΥΓΕΙΑ LIFESTYLE ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ OΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΨΙΘΥΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024
6:03 πμ - 8:51 μμΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - Μαραθώνας
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ: Απάντηση του Δημάρχου Στέργιου Τσίρκα στον βουλευτή Α΄ Ανατολικής Αττικής Αντώνη Μυλωνάκη για τον ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ Γραμματικού
Διαβάστηκε 4985 φορές

26-01-2021
Από τo Dimotisnews


Αναφορικά με την υπ’ αρ. 3152/11.1.2021 ερώτηση που έθεσε στην Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής Α΄ Ανατολικής Αττικής  κ. Αντώνιος Μυλωνάκης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών  σχετικά με  τον ΧΥΤΑ/XYTY στο Γραμματικό, με θέμα «Εύλογες ενστάσεις των κατοίκων της Ανατολικής Αττικής για το ΧΥΤΑ στο Γραμματικό»  και κατόπιν προσωπικής επιστολής , ο Δήμαρχος Μαραθώνος κ. Στέργιος Τσίρκας, έστειλε την αρ. πρωτ. 1048/25.1.2021 απάντηση όπου εκθέτει εν συντομία τις απόψεις του Δήμου μας.

Θέμα: Απάντηση στο υπ’ αριθ. 3915/15-1-2021 έγγραφό σας

Σχετ.: Η αρ. 3152/11-1-2021 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Α. Μυλωνάκη

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης της ΒτΕ, σας ενημερώνουμε ως εξής:

1. Για την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού, υπάρχει η υπ’ αριθμ. 136945/5.12.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού περί έγκρισης των περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού, όπως αυτή ισχύει μετά την υπ’ αριθμ. 27081/07.07.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού (ΦΕΚ Β’ 1350) με τίτλο «Ανανέωση (παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος)» της υπ’ αριθμ. 136945/5.12.2003 κοινής υπουργικής απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση “Μαύρο Βουνό” Γραμματικού» και την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 153176/4.11.2015 (ΑΔΑ: Ω5ΠΣ4653Π8-ΝΛΓ) απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Τροποποίηση και ανανέωση της χρονικής ισχύος των ΚΥΑ136945/5.12.2003 και ΚΥΑ 27081/7.7.2009 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού».

2. Ο Δήμος Μαραθώνος έχει αιτηθεί την ακύρωση των ανωτέρω, ενώπιον του ΣτΕ με την από 29.10.2020 αίτησή του (αρ. πρωτ. Ε2880/2020), καθώς μεταξύ άλλων και εν συντομία, η ΑΕΠΟ εκδόθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρ. 10 του ν. 4014/2011 και του 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, χωρίς να έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης του εν λόγω έργου και κατ’ επέκταση χωρίς να έχει προηγηθεί η δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεών του επί της προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής του Νότιου Ευβοϊκού Κόλπου (GR2420016). Επιπλέον, η ΑΕΠΟ ερείδεται σε ανεπίκαιρη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανανέωση της ισχύος της θα έπρεπε να είχε εκπονηθεί νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρ. 2 του ν. 4014/2011.

3. Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από επιτόπια έρευνα, εξέδωσε το από 12.2.2014 πόρισμά της, στο οποίο, μεταξύ άλλων, σημείωνε την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας με βάση τις διαθέσιμες επιστημονικές τεχνικές προκειμένου να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να γίνουν γεωλογικές αναλύσεις προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μόλυνσης των υπόγειων υδάτων και να επανεξετασθεί η καταλληλότητα του χώρου τοποθέτησης του Χ.Υ.Τ.Α. στο Γραμματικό ενόψει του εντοπισμού ρεμάτων στην περιοχή πριν από την έναρξη εργασιών του έργου σε συνδυασμό με πρόσφατα στοιχεία περί απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα.

Στη συνέχεια, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 634/07.03.2014 Πράξη Βεβαίωσης Παραβίασης, στην οποία βεβαιώνεται ότι κατά τις αυτοψίες που διενεργήθηκαν την 21η.10.2010, την 04η.02.2011, καθώς και στις επισκέψεις προς έρευνα και συλλογή στοιχείων στις 23.06.2011, 23.12.2011, 24.10.2013 και 6.11.2013 στο ανωτέρω έργο από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Ε.Υ.Ε.Π., διαπιστώθηκε παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων από την Περιφέρεια Αττικής, κύριο του έργου, και την ανάδοχο της κατασκευής του έργου κοινοπραξία.

Επιπρόσθετα, με την υπ’ αριθμ. D307021/27.04.2018 επιστολή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε ότι αποφασίστηκε να ζητηθεί η ενημερωμένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την από τον Αύγουστο του 2017 μελέτη του Ι.Γ.Μ.Ε. και το συνοδευτικό έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, τον χαρακτηρισμό κοντινού σημείου της περιοχής ως NATURA 2000 και την ανάγκη για την εκπόνηση νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

4. Από τα ανωτέρω, συνοπτικώς αναφερόμενα, προκύπτει ότι πράγματι υφίστανται κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία της Ο.Ε.Δ.Α. Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού. Δεν έχει εκπονηθεί νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση, το όλο έργο είναι παράνομο, δεν πληροί τις αναγκαίες τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές και εγκυμονεί πλείστους κινδύνους, τόσο για τη δημόσια υγεία, όσο και για το περιβάλλον και δη για τον υδροφόρο ορίζοντα, την παρακείμενη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ευβοϊκού κόλπου και την χαρακτηρισμένση ως NATURA 2000 παρακείμενη έκταση.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος
Στέργιος Τσίρκας


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛΔιαβάστε επίσης
 
Μαραθώνας - LIFESTYLE
ΕΥΔΑΠ: 6η ανακοίνωση προς ιδιοκτήτες ακινήτων...
 
Μαραθώνας - ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δήμος Μαραθώνος: Σε κλίμα συγκίνησης η...
 
Μαραθώνας - LIFESTYLE
Εβδομάδα Περιβάλλοντος από τα Μουσεία Βαρνάβα...
 
Μαραθώνας - LIFESTYLE
Στο Grand Prix Nottwil 2024 ο...

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024
6:03 πμ - 8:51 μμ


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - Μαραθώνας
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ: Απάντηση του Δημάρχου Στέργιου Τσίρκα στον βουλευτή Α΄ Ανατολικής Αττικής Αντώνη Μυλωνάκη για τον ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ Γραμματικού
Διαβάστηκε 4985 φορές

26-01-2021
Από τo Dimotisnews
Αναφορικά με την υπ’ αρ. 3152/11.1.2021 ερώτηση που έθεσε στην Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής Α΄ Ανατολικής Αττικής  κ. Αντώνιος Μυλωνάκης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών  σχετικά με  τον ΧΥΤΑ/XYTY στο Γραμματικό, με θέμα «Εύλογες ενστάσεις των κατοίκων της Ανατολικής Αττικής για το ΧΥΤΑ στο Γραμματικό»  και κατόπιν προσωπικής επιστολής , ο Δήμαρχος Μαραθώνος κ. Στέργιος Τσίρκας, έστειλε την αρ. πρωτ. 1048/25.1.2021 απάντηση όπου εκθέτει εν συντομία τις απόψεις του Δήμου μας.

Θέμα: Απάντηση στο υπ’ αριθ. 3915/15-1-2021 έγγραφό σας

Σχετ.: Η αρ. 3152/11-1-2021 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Α. Μυλωνάκη

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης της ΒτΕ, σας ενημερώνουμε ως εξής:

1. Για την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού, υπάρχει η υπ’ αριθμ. 136945/5.12.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού περί έγκρισης των περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού, όπως αυτή ισχύει μετά την υπ’ αριθμ. 27081/07.07.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού (ΦΕΚ Β’ 1350) με τίτλο «Ανανέωση (παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος)» της υπ’ αριθμ. 136945/5.12.2003 κοινής υπουργικής απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση “Μαύρο Βουνό” Γραμματικού» και την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 153176/4.11.2015 (ΑΔΑ: Ω5ΠΣ4653Π8-ΝΛΓ) απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Τροποποίηση και ανανέωση της χρονικής ισχύος των ΚΥΑ136945/5.12.2003 και ΚΥΑ 27081/7.7.2009 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού».

2. Ο Δήμος Μαραθώνος έχει αιτηθεί την ακύρωση των ανωτέρω, ενώπιον του ΣτΕ με την από 29.10.2020 αίτησή του (αρ. πρωτ. Ε2880/2020), καθώς μεταξύ άλλων και εν συντομία, η ΑΕΠΟ εκδόθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρ. 10 του ν. 4014/2011 και του 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, χωρίς να έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης του εν λόγω έργου και κατ’ επέκταση χωρίς να έχει προηγηθεί η δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεών του επί της προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής του Νότιου Ευβοϊκού Κόλπου (GR2420016). Επιπλέον, η ΑΕΠΟ ερείδεται σε ανεπίκαιρη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανανέωση της ισχύος της θα έπρεπε να είχε εκπονηθεί νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρ. 2 του ν. 4014/2011.

3. Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από επιτόπια έρευνα, εξέδωσε το από 12.2.2014 πόρισμά της, στο οποίο, μεταξύ άλλων, σημείωνε την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας με βάση τις διαθέσιμες επιστημονικές τεχνικές προκειμένου να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να γίνουν γεωλογικές αναλύσεις προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μόλυνσης των υπόγειων υδάτων και να επανεξετασθεί η καταλληλότητα του χώρου τοποθέτησης του Χ.Υ.Τ.Α. στο Γραμματικό ενόψει του εντοπισμού ρεμάτων στην περιοχή πριν από την έναρξη εργασιών του έργου σε συνδυασμό με πρόσφατα στοιχεία περί απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα.

Στη συνέχεια, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 634/07.03.2014 Πράξη Βεβαίωσης Παραβίασης, στην οποία βεβαιώνεται ότι κατά τις αυτοψίες που διενεργήθηκαν την 21η.10.2010, την 04η.02.2011, καθώς και στις επισκέψεις προς έρευνα και συλλογή στοιχείων στις 23.06.2011, 23.12.2011, 24.10.2013 και 6.11.2013 στο ανωτέρω έργο από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Ε.Υ.Ε.Π., διαπιστώθηκε παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων από την Περιφέρεια Αττικής, κύριο του έργου, και την ανάδοχο της κατασκευής του έργου κοινοπραξία.

Επιπρόσθετα, με την υπ’ αριθμ. D307021/27.04.2018 επιστολή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε ότι αποφασίστηκε να ζητηθεί η ενημερωμένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την από τον Αύγουστο του 2017 μελέτη του Ι.Γ.Μ.Ε. και το συνοδευτικό έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, τον χαρακτηρισμό κοντινού σημείου της περιοχής ως NATURA 2000 και την ανάγκη για την εκπόνηση νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

4. Από τα ανωτέρω, συνοπτικώς αναφερόμενα, προκύπτει ότι πράγματι υφίστανται κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία της Ο.Ε.Δ.Α. Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού. Δεν έχει εκπονηθεί νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση, το όλο έργο είναι παράνομο, δεν πληροί τις αναγκαίες τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές και εγκυμονεί πλείστους κινδύνους, τόσο για τη δημόσια υγεία, όσο και για το περιβάλλον και δη για τον υδροφόρο ορίζοντα, την παρακείμενη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ευβοϊκού κόλπου και την χαρακτηρισμένση ως NATURA 2000 παρακείμενη έκταση.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος
Στέργιος Τσίρκας


Όροι χρήσης
Σχετικά με τα cookies
Διαφημίσεις
Ταυτότητα
Επικοινωνία
Μέλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6977232183

Αριθμός Μητρώου Online Media: 13444
www.dimotisnews.gr © 2024 All rights reserved