Έπικήδειος είς τόν Πατέρα Γεώργιον Καραϊσαλίδη
×
AΡΧΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙ-ΚΗΠΟΣ ΥΓΕΙΑ LIFESTYLE ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ OΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΨΙΘΥΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022
7:38 - 5:34LIFESTYLE - Νέα Μάκρη
Έπικήδειος είς τόν Πατέρα Γεώργιον Καραϊσαλίδη
Διαβάστηκε 1201 φορές

13-10-2021
Από τo Dimotisnews


Σεβασμιώτατε, Τίμιον συμπρεσβυτέριον, πεφιλημένοι συγγενείς, Σεβαστή ομήγυρις, 
κε Δήμαρχε,

«Γεώργιον και θανόντα  ζήν λέγω, οι γάρ δίκαιοι ζώσι και τεθνηκότες».
Σήμερον προπέμπομεν είς τήν άλλην ζωήν τόν αγαπημένο μας αδελφόν Πατέρα Γιώργιον. 
Υπήρξε υπέροχος άνθρωπος, θαυμαστός κληρικός, όστις κατέλιπεν τήν επίγειον ζωήν του, μετά από μακράν χρονικήν περίοδον ασθενείας του. Ξεκίνησε από τήν Μακεδονία μας, όπου εκεί στήν Αλεξανδρούπολιν υπηρετούσε ως κληρικός και εκπαιδευτικός και ήρθε εις τήν Ιεράν Μητρόπολιν Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού διά λόγους οικογενειακούς και εγκαταστάθη τό πρώτον είς τόν Ίερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Μαραθώνος και κατόπιν είς τόν Ιερόν Ναόν Άγίας Βαρβάρας Νέας Μάκρης –περιοχή Ανατολής. Σύμφωνα με τά προσόντα άτινα διέθετε έπρεπε να τοποθετηθεί είς καλυτέραν ενορίαν, όμως η Θεία Χάρις, γνωρίζει καλύτερον ημών, τάς ανάγκας τής εκκλησίας. Ο Ναός τής Άγίας Βαρβάρας ήτο πενιχρός και μικρός. Επί σειράν ετών η οικεία Μητρόπολις τοποθετούσε κληρικούς, οίτινες δυστυχώς έκαστος, παρέμενε ένα-δύο μήνες και πάλι αποχωρούσε, με αποτέλεσμα η ενορία να παραμένει χωρίς ποιμένα επί μακρόν. 
Έτσι η Θεία Πρόνοια απέστειλεν τόν Πατέρα Γεώργιο κληρικόν, μορφωμένον, με ηθικόν ανάστημα και θεία χαρίσματα, να ποιμάνει τήν ενορία αυτή. Ό χώρος τής παλιάς εκκλησίας δέν ηδύνατο να εξυπηρετήσει τάς λειτουργικάς ανάγκας τών πιστών, όπερ και ηναγκάσθη με ένθερμον ζήλον να ανεγείρει Νέον Ναόν, να εξυπηρετεί όλας τας λειτουργικάς και μυστηριακάς ανάγκας τών ενοριτών. Τόν ανήγειρε με μεγάλες προσπάθειες αγώνων και θυσιών και κόπων, τόν μεγαλοπρεπέστατον αυτόν Ναό τού Προφήτου Ηλιού, όστις και αποτελεί καύχημα διά τήν Άνατολήν τής Νέας Μάκρης.
Ύπήρξεν όντως ένα θαύμα χωρίς οικονομικούς πόρους, μόνο με τήν συνδρομή και τό υστέρημα τών κατοίκων τών ενοριτών και λοιπών δωρητών και ευεργετών, να επιτευχθεί σε σύντομον χρόνον η ανέγερσις τού Νέου Ναού. Η τοπική εκκλησία τής Νέας Μάκρης, πενθεί γιά τήν απώλειά του, όμως η θριαμβεύουσα Εκκλησία χαίρει, διότι ο Πατήρ Γεώργιος, άνθρωπος δίκαιος ών και ευσεβής, καθ’ όλη τήν ζωή του κληρονόμησε τήν αιωνιότητα και σήμερα δέεται υπέρ ημών, ώς τούτο έπραττε όταν ευρίσκετο ζών είς τήν γήν. Όντως είναι αληθές, ότι «Πάς όστις τηρήσει τόν Λόγον τόν Εμόν, λέγει η Γραφή, θάνατον ού μή θεωρήση είς τόν αιώνα». 
Άγαπητοί μου, ο άνθρωπος είναι πλασμένος διά τήν αθανασίαν και κερδίζει τήν αθανασίαν, όχι ώς στρατηλάτης επί τών πεδίων τών μαχών, αλλά ώς αθλητής Κυρίου είς τόν αγώνα κατά τού Σατανά και τής άμαρτίας. Όχι κατακτών τόν πλούτον τού κόσμου τούτου, αλλά εν τώ ουρανώ, ένθα τό πολίτευμα ημών υπάρχει. Όχι προσαρμοζόμενος είς τά τού κόσμου, αλλά υποτάσσων τόν κόσμον είς τό θέλημα τού Θεού. Διότι ο κόσμος παράγεται καθώς και η επιθυμία αυτού. «Ό δέ ποιών τό θέλημα τού Κυρίου, ούτος μένει στόν αιώνα». Αυτός θα μείνει, θα ενδυθεί ένδυμα αφθαρσίας «ο ποιών τό θέλημα τού Κυρίου». «Όταν οι πάντες ώς ιμάτιον παλαιωθήσονται». «Δεί γάρ τονίζει ο θείος Παύλος, τό φθαρτόν τούτο, ενδύσασθαι αφθαρσίαν και τό θνητόν τούτο ενδύσασθαι αθανασίαν». Ταύτα πάντα εγνώριζε ο Πατήρ Γεώργιος, όταν συνεχώς επαναλάμβανε τόν τού Παύλου «Ούκ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν, αλλά τήν μέλλουσαν επιζητούμεν». Είχε νεκρώσει τόν παλαιόν άνθρωπον και τίς επιθυμίες αυτού και έζη βίον ενάρετον. Διέθετε πολλά χαρίσματα, ήτο εξαίρετος λειτουργός, ταπεινός και πράος, καλλιφωνότατος δάσκαλος τής Α΄ Έκπαιδευτικής βαθμίδος. Είς τό βαρύτατο έργο του, είχε ώς συνεργάτην τήν εκλεκτήν πρεσβυτέραν του καθώς και τά παιδιά του. Όλοι μαζί από κοινού γιά να επιτευχθεί ο σκοπός τής αποστολής, η σωτηρία του ανθρώπου. Όπως αγαπητοί μου ο γεωργός σπείρει το σιτάρι και σαπίζει και αναφύεται καρπός εκατονταπλασίονας, ούτω και τό σώμα τού ανθρώπου διαλύεται εις τα εξών συνετέθη, όμως η αθάνατος ψυχή του, ζεί αιωνίως. Δι’ αυτό και ο Πατήρ Γεώργιος συνεβούλευε πάντοτε τα πνευματικά του παιδιά, λέγοντας εκείνο τού Μεγάλου Βασιλείου: «Επιμελείσθε ψυχής πράγματος αθανάτου». Διά τόν λόγον αυτόν μήν κλαίομεν αφού απόκειται τοίς ανθρώποις, άπαξ αποθανείν. Να αποθάνωμεν όμως, με έργα αγάπης, φιλανθρωπίας, πραότητος και ταπεινοφροσύνης. Αφήνοντας μνήμην δικαίου και εναρέτου. Τοιούτος υπήρξεν ο Πατήρ Γεώργιος που σήμερα τόν συντροφεύομε εις τήν άλλην ζωήν. 
Σεβαστέ μας Πατέρα Γεώργιε, πορεύου και αναπαύου έν ειρήνη.
Ό Θεός τής αγάπης σε περιμένει. Καλό σου ταξίδι και καλή αντάμωση. 

Πατήρ Ιωάννης Παπαγγελόπουλος
Πρωτοπρεσβύτερος Εφημέριος Ι.Ν. Άγίου Δημητρίου Ψυχικού

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ


Διαβάστε επίσης
 
Νέα Μάκρη - LIFESTYLE
Pilates by Mandy και στην Νέα...
 
Νέα Μάκρη - LIFESTYLE
Ε.Σ.Ν.Μ.: Αφίσα-φωτογραφία του Προέδρου μας, Γιάννη...
 
Νέα Μάκρη - LIFESTYLE
Καρχαριοειδές στα δίχτυα των ψαράδων της...
 
Νέα Μάκρη - LIFESTYLE
Ευχές από τον Σύλλογο Γονέων και...

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022
7:38 - 5:34


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ


LIFESTYLE - Νέα Μάκρη
Έπικήδειος είς τόν Πατέρα Γεώργιον Καραϊσαλίδη
Διαβάστηκε 1201 φορές

13-10-2021
Από τo Dimotisnews
Σεβασμιώτατε, Τίμιον συμπρεσβυτέριον, πεφιλημένοι συγγενείς, Σεβαστή ομήγυρις, 
κε Δήμαρχε,

«Γεώργιον και θανόντα  ζήν λέγω, οι γάρ δίκαιοι ζώσι και τεθνηκότες».
Σήμερον προπέμπομεν είς τήν άλλην ζωήν τόν αγαπημένο μας αδελφόν Πατέρα Γιώργιον. 
Υπήρξε υπέροχος άνθρωπος, θαυμαστός κληρικός, όστις κατέλιπεν τήν επίγειον ζωήν του, μετά από μακράν χρονικήν περίοδον ασθενείας του. Ξεκίνησε από τήν Μακεδονία μας, όπου εκεί στήν Αλεξανδρούπολιν υπηρετούσε ως κληρικός και εκπαιδευτικός και ήρθε εις τήν Ιεράν Μητρόπολιν Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού διά λόγους οικογενειακούς και εγκαταστάθη τό πρώτον είς τόν Ίερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Μαραθώνος και κατόπιν είς τόν Ιερόν Ναόν Άγίας Βαρβάρας Νέας Μάκρης –περιοχή Ανατολής. Σύμφωνα με τά προσόντα άτινα διέθετε έπρεπε να τοποθετηθεί είς καλυτέραν ενορίαν, όμως η Θεία Χάρις, γνωρίζει καλύτερον ημών, τάς ανάγκας τής εκκλησίας. Ο Ναός τής Άγίας Βαρβάρας ήτο πενιχρός και μικρός. Επί σειράν ετών η οικεία Μητρόπολις τοποθετούσε κληρικούς, οίτινες δυστυχώς έκαστος, παρέμενε ένα-δύο μήνες και πάλι αποχωρούσε, με αποτέλεσμα η ενορία να παραμένει χωρίς ποιμένα επί μακρόν. 
Έτσι η Θεία Πρόνοια απέστειλεν τόν Πατέρα Γεώργιο κληρικόν, μορφωμένον, με ηθικόν ανάστημα και θεία χαρίσματα, να ποιμάνει τήν ενορία αυτή. Ό χώρος τής παλιάς εκκλησίας δέν ηδύνατο να εξυπηρετήσει τάς λειτουργικάς ανάγκας τών πιστών, όπερ και ηναγκάσθη με ένθερμον ζήλον να ανεγείρει Νέον Ναόν, να εξυπηρετεί όλας τας λειτουργικάς και μυστηριακάς ανάγκας τών ενοριτών. Τόν ανήγειρε με μεγάλες προσπάθειες αγώνων και θυσιών και κόπων, τόν μεγαλοπρεπέστατον αυτόν Ναό τού Προφήτου Ηλιού, όστις και αποτελεί καύχημα διά τήν Άνατολήν τής Νέας Μάκρης.
Ύπήρξεν όντως ένα θαύμα χωρίς οικονομικούς πόρους, μόνο με τήν συνδρομή και τό υστέρημα τών κατοίκων τών ενοριτών και λοιπών δωρητών και ευεργετών, να επιτευχθεί σε σύντομον χρόνον η ανέγερσις τού Νέου Ναού. Η τοπική εκκλησία τής Νέας Μάκρης, πενθεί γιά τήν απώλειά του, όμως η θριαμβεύουσα Εκκλησία χαίρει, διότι ο Πατήρ Γεώργιος, άνθρωπος δίκαιος ών και ευσεβής, καθ’ όλη τήν ζωή του κληρονόμησε τήν αιωνιότητα και σήμερα δέεται υπέρ ημών, ώς τούτο έπραττε όταν ευρίσκετο ζών είς τήν γήν. Όντως είναι αληθές, ότι «Πάς όστις τηρήσει τόν Λόγον τόν Εμόν, λέγει η Γραφή, θάνατον ού μή θεωρήση είς τόν αιώνα». 
Άγαπητοί μου, ο άνθρωπος είναι πλασμένος διά τήν αθανασίαν και κερδίζει τήν αθανασίαν, όχι ώς στρατηλάτης επί τών πεδίων τών μαχών, αλλά ώς αθλητής Κυρίου είς τόν αγώνα κατά τού Σατανά και τής άμαρτίας. Όχι κατακτών τόν πλούτον τού κόσμου τούτου, αλλά εν τώ ουρανώ, ένθα τό πολίτευμα ημών υπάρχει. Όχι προσαρμοζόμενος είς τά τού κόσμου, αλλά υποτάσσων τόν κόσμον είς τό θέλημα τού Θεού. Διότι ο κόσμος παράγεται καθώς και η επιθυμία αυτού. «Ό δέ ποιών τό θέλημα τού Κυρίου, ούτος μένει στόν αιώνα». Αυτός θα μείνει, θα ενδυθεί ένδυμα αφθαρσίας «ο ποιών τό θέλημα τού Κυρίου». «Όταν οι πάντες ώς ιμάτιον παλαιωθήσονται». «Δεί γάρ τονίζει ο θείος Παύλος, τό φθαρτόν τούτο, ενδύσασθαι αφθαρσίαν και τό θνητόν τούτο ενδύσασθαι αθανασίαν». Ταύτα πάντα εγνώριζε ο Πατήρ Γεώργιος, όταν συνεχώς επαναλάμβανε τόν τού Παύλου «Ούκ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν, αλλά τήν μέλλουσαν επιζητούμεν». Είχε νεκρώσει τόν παλαιόν άνθρωπον και τίς επιθυμίες αυτού και έζη βίον ενάρετον. Διέθετε πολλά χαρίσματα, ήτο εξαίρετος λειτουργός, ταπεινός και πράος, καλλιφωνότατος δάσκαλος τής Α΄ Έκπαιδευτικής βαθμίδος. Είς τό βαρύτατο έργο του, είχε ώς συνεργάτην τήν εκλεκτήν πρεσβυτέραν του καθώς και τά παιδιά του. Όλοι μαζί από κοινού γιά να επιτευχθεί ο σκοπός τής αποστολής, η σωτηρία του ανθρώπου. Όπως αγαπητοί μου ο γεωργός σπείρει το σιτάρι και σαπίζει και αναφύεται καρπός εκατονταπλασίονας, ούτω και τό σώμα τού ανθρώπου διαλύεται εις τα εξών συνετέθη, όμως η αθάνατος ψυχή του, ζεί αιωνίως. Δι’ αυτό και ο Πατήρ Γεώργιος συνεβούλευε πάντοτε τα πνευματικά του παιδιά, λέγοντας εκείνο τού Μεγάλου Βασιλείου: «Επιμελείσθε ψυχής πράγματος αθανάτου». Διά τόν λόγον αυτόν μήν κλαίομεν αφού απόκειται τοίς ανθρώποις, άπαξ αποθανείν. Να αποθάνωμεν όμως, με έργα αγάπης, φιλανθρωπίας, πραότητος και ταπεινοφροσύνης. Αφήνοντας μνήμην δικαίου και εναρέτου. Τοιούτος υπήρξεν ο Πατήρ Γεώργιος που σήμερα τόν συντροφεύομε εις τήν άλλην ζωήν. 
Σεβαστέ μας Πατέρα Γεώργιε, πορεύου και αναπαύου έν ειρήνη.
Ό Θεός τής αγάπης σε περιμένει. Καλό σου ταξίδι και καλή αντάμωση. 

Πατήρ Ιωάννης Παπαγγελόπουλος
Πρωτοπρεσβύτερος Εφημέριος Ι.Ν. Άγίου Δημητρίου Ψυχικού

Όροι χρήσης
Σχετικά με τα cookies
Διαφημίσεις
Ταυτότητα
Επικοινωνία
Μέλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6977232183

Αριθμός Μητρώου Online Media: 13444
www.dimotisnews.gr © 2022 All rights reserved