Νέα εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών για νέα επείγοντα μέτρα στους Δήμους
×
AΡΧΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙ-ΚΗΠΟΣ ΥΓΕΙΑ LIFESTYLE ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ OΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΨΙΘΥΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024
6:17 πμ - 8:45 μμΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - Ελλάδα
Νέα εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών για νέα επείγοντα μέτρα στους Δήμους
Διαβάστηκε 3684 φορές

17-03-2020
Από τo Dimotisnews


Με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000 16/3/2020 και με θέμα: «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος θυμίζει την προγενέστερη εγκύκλιο αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) και επισημαίνει ότι σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτή, σας γνωρίζουμής:

A. ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11-3-2020 ΠΝΠ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρ. εικοστού τέταρτου της από 14/3/2020 ΠΝΠ, «Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και με τον ορισμό κατ’ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων».
Βάσει των διατάξεων αυτών ο οικείος Υπουργός ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης κάθε φορέα καλείται να προβεί σε πλάνο εργασιών έκτακτης ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψη του ιδίως τα εξής:
 Την αποστολή, τις αρμοδιότητες και το αντικείμενο εκάστης οργανικής μονάδας του φορέα.
 Τις εξελίξεις -νομοθετικές, υγειονομικές κ.α.- όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο της εν λόγω έκτακτης κρίσης.
 Την ανάγκη πρόληψης και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού.
 Την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων.
 Την προστασία και ασφάλεια των ευπαθών ομάδων.
 Την προάσπιση και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
 Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων και κυρίως αυτών που δύνανται να εργαστούν είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία είτε με εξ αποστάσεως παροχή εργασίας (τηλεργασία). Είναι αυτονόητο ότι στους υπαλλήλους αυτούς δεν θα συνυπολογίζονται οι ευπαθείς ομάδες, οι τελούντες σε άδεια ειδικού σκοπού καθώς εκείνοι οι υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν ήδη με μακροχρόνια άδεια (πχ αναρρωτική, άνευ αποδοχών, άδεια ανατροφής, άδεια κυοφορίας λόγω επαπειλούμενης κύησης κ.α.
Βάσει των ανωτέρω κριτηρίων ο οικείος Υπουργός ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης θα ορίσει:
Α) τις υπηρεσίες εκείνες του φορέα, για τις οποίες υπάρχει δυνατότητα πλήρους ή μερικής αναστολής λειτουργίας και
Β) τις υπηρεσίες εκείνες του φορέα, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται οπωσδήποτε σε πλήρη λειτουργία, έστω και με προσωπικό ασφαλείας.
Βάσει των α) και β) περιπτώσεων:
Γ) τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα (σε επίπεδο Τμήματος, όπου είναι εφικτό, άλλως σε επίπεδο Δ/νσης), οι οποίοι θα παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία για παροχή εργασίας εκ περιτροπής. Ο σχεδιασμός αυτός δύναται να πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση ή ανά δεκαπενθήμερο.
Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη σχετική εγκύκλιο, κατά την εφαρμογή των εν λόγω έκτακτων μέτρων, δεν υποχρεούνται οι Υπηρεσίες να διασφαλίζουν την παραμονή τουλάχιστον των 2/3 των υπαλλήλων σε κάθε οργανική μονάδα και οι υπηρεσιακές ανάγκες θα καλυφθούν με κατ ́ εξαίρεση διάθεση υπαλλήλων από άλλη οργανική μονάδα ή με προσωπικό ασφαλείας που θα οριστεί για το σκοπό αυτό.
Ειδικότερα και προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχνωτισμός, συγχρωτισμός και συνωστισμός των υπαλλήλων στην υπηρεσία, αλλά και για την προστασία αυτών στο πλαίσιο του κινδύνου που αναδύεται λόγω των μετακινήσεων του προσωπικού, το αρμόδιο όργανο δύναται είτε να καθορίσει την εκ περιτροπής κατά τα ανωτέρω αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων, είτε, εφόσον απαιτείται, την παροχή εργασίας σε δυο διακριτές βάρδιες αποκλειστικά στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εν λόγω έκτακτης κρίσης και ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας του φορέα. Ο αρμόδιος προϊστάμενος (τμήματος ή διεύθυνσης) θα καθορίζει τα καθήκοντα που καλούνται να ασκήσουν οι υπάλληλοι κατά την έκτακτη αυτή λειτουργία, θα προτεραιοποιεί τις εργασίες που ανατίθενται στους υπαλλήλους και θα παρέχει σαφείς οδηγίες για το παρεχόμενο έργο, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν θα καθίσταται δυνατή η συνύπαρξη προϊσταμένου και υπαλλήλων.
Σε περίπτωση που το προσωπικό δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών, εξυπακούεται ότι θα αξιοποιηθεί και προσωπικό από άλλες οργανικές μονάδες, των οποίων οι αρμοδιότητες δεν κρίνονται κατεπείγουσες για τη λειτουργία του φορέα τη συγκεκριμένη κρίσιμη χρονική στιγμή ή οι οποίες έχουν τεθεί σε προσωρινή μερική αναστολή λειτουργίας, και σε κάθε περίπτωση εφόσον το προσωπικό αυτό έχει την εμπειρία ή τις γνώσεις για την άσκηση των καθηκόντων που εκτάκτως θα κληθεί να ασκήσει.
Όσον αφορά την εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο εικοστό έβδομο της από 14-3-2020 ΠΝΠ, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της από 14/3/2020 ΠΝΠ, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Υπό τις δεδομένες συνθήκες και για την άμεση εφαρμογή του μέτρου της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας οι υπάλληλοι θα πρέπει, όπου αυτό απαιτείται και ανάλογα με τα καθήκοντα κάθε υπαλλήλου, να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, σταθερό ή φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο για τη δυνατότητα επικοινωνίας, καθώς επίσης και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διακίνηση των εγγράφων, εφόσον απαιτείται, θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.
Σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένη η εχεμύθεια που πρέπει να τηρεί ο υπάλληλος κατ’ άρθρο 26 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007) ή άλλων αντίστοιχων διατάξεων κατά την εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, φέρει την ευθύνη των υποθέσεων και δημοσίων εγγράφων αρμοδιότητάς του, για τα οποία παρέχει την τηλεργασία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, καθώς και σε έγγραφα εμπιστευτικού– απόρρητου χαρακτήρα, για τα οποία απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός. Ορθότερο θα ήταν οι ανωτέρω υποθέσεις να επεξεργάζονται και να διεκπεραιώνονται από το προσωπικό που θα εργάζεται εκ περιτροπής με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία.
Το προσωπικό ασφαλείας θα οριστεί σε περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας λαμβανομένων υπόψη αντιστοίχως των προαναφερομένων κριτηρίων για τον ορισμό του προσωπικού για εκ περιτροπής εργασία. Σε κάθε περίπτωση ο οικείος Υπουργός ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα θα πρέπει να έχει ορίσει εκ των προτέρων και να έχει προβλέψει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας δεδομένων των ραγδαίων εξελίξεων. Κατά τον ορισμό του προσωπικού ασφαλείας θα πρέπει να προβλέπεται ο ελάχιστος αριθμός των υπαλλήλων και οι κλάδοι- ειδικότητες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Εξυπακούεται ότι δεν είναι δυνατός ο εκ των προτέρων καθορισμός των συγκεκριμένων προσώπων που θα οριστούν ως προσωπικό ασφαλείας και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να έχουν στη διάθεσή τους επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού που υπάγεται στην αρμοδιότητά τους. Είναι αυτονόητο ότι το προσωπικό ασφαλείας δύναται να είναι αριθμητικά λιγότερο από το προσωπικό που ορίζεται για εκ περιτροπής εργασία.
Σε κάθε περίπτωση για τον ορισμό του προσωπικού για εκ περιτροπής εργασία και προσωπικού ασφαλείας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά και με βάση τις καθημερινές εξελίξεις η δυνατότητα των υπαλλήλων να απασχοληθούν κατά τα ανωτέρω.

Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ή ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΩΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Με την παρ. 7 του αρ. 5 της από 11-3-2020 ΠΝΠ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14-3-2020 ΠΝΠ, προβλέπεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, ότι είναι δυνατός ο περιορισμός ή και η διεύρυνση των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό.
Ο ως άνω περιορισμός ή διεύρυνση του ωραρίου εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες σταθμίζεται βάσει της προστασίας τόσο των υπαλλήλων όσο και του εξυπηρετούμενου κοινού προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός, συγχνωτισμός και ο συγχρωτισμός. Επιπλέον η διεύρυνση του ωραρίου θα πρέπει να κρίνεται και βάσει της εκ περιτροπής εργασίας των υπαλλήλων και με βάση τις βάρδιες που θα δημιουργηθούν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία και η πρόληψη αποτελεί ατομική ευθύνη του καθενός, συνιστάται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού με σχετική πρόβλεψη στην προαναφερόμενη απόφαση. Για το λόγο αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το κοινό που εξυπηρετούν αλλά και να εξασφαλίσουν το απαραίτητο προσωπικό που θα επιληφθεί της αποκλειστικής αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πολιτών.
Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση έκδοσης της ως άνω σχετικής απόφασης, θα πρέπει αμελλητί και με κάθε πρόσφορο τρόπο να ενημερώνονται οι πολίτες προκειμένου να εξασφαλίζεται αποτελεσματικά ο σκοπός για τον οποίο εκδίδεται η εν λόγω απόφαση και προκειμένου να αποφεύγεται η προσέλευση αλυσιτελώς των ενδιαφερομένων, οπότε και αποφεύγονται τυχόν δυσλειτουργίες ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται και η προστασία της δημόσιας υγείας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει σχετική εμφανής ανακοίνωση στις ιστοσελίδες των φορέων και στο χώρο όπου στεγάζεται η υπηρεσία για την άμεση ενημέρωση των εξυπηρετούμενων πολιτών.
Εξυπακούεται ότι μετά το πέρας ισχύος της εν λόγω απόφασης, επανέρχονται σε ισχύ οι πάγιες κατά περίπτωση προβλεπόμενες ώρες υποδοχής κοινού.

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ
Επισημαίνεται ότι με το άρθρο εικοστό έκτο της από 14-3-2020 ΠΝΠ προβλέπεται ότι εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της από 14/3/2020 ΠΝΠ, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτηρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
Δεδομένης της υποχρέωσης της προστασίας της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων, ιδιαιτέρως δε την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο, καλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την σχολαστική τήρηση των ανωτέρω ιδίως σε ό,τι αφορά την καθαριότητα και την απολύμανση των κτηρίων όπου στεγάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες με ιδιαίτερη έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους (ιδίως τουαλέτες, χώροι υποδοχής και αναμονής κοινού) και για την αμελλητί μέριμνα για αποκομιδή των απορριμάτων.

Δ. ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14-3-2020 ΠΝΠ «Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό. Η ειδική άδεια απουσίας κατά το προηγούμενο εδάφιο παύει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας δύναται να επεκτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.»
Βάσει των ανωτέρω οι ευπαθείς ομάδες κατά την έννοια των σχετικών προαναφερόμενων διατάξεων, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την υπηρεσία νομίμως εκ του λόγου αυτού, υποχρεωτικά τους χορηγείται ειδική άδεια λόγω της έκτακτης κρίσης του κορωνοϊού.
Επιπροσθέτως, και δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης, το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη από τις 9/3/2020 με το αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/347/ΕΜΠ.οικ.105/9.3.2020 έγγραφο προς τους αρμόδιους φορείς (Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού και Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας) έχει ζητήσει, μεταξύ άλλων, να προσδιοριστούν αρμοδίως πώς ορίζονται και ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες στο πλαίσιο αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. Βάσει της σχετικής απάντησης των αρμοδίων φορέων κατά τα ανωτέρω, η Υπηρεσία μας προβαίνει στις κατά περίπτωση απαιτούμενες ενέργειες ειδικά ως προς το ζήτημα των ευπαθών ομάδων. Σε περίπτωση που οριστούν επιπλέον ευπαθείς ομάδες, πέραν των ρητώς προβλεπομένων στην από 14/3/2020 ΠΝΠ, η Υπηρεσία μας θα προβεί κατ’ επειγόντως στην έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α. και σε άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων και υπηρεσιών, στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας που γίνεται για την κατά το δυνατόν λυσιτελή λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παρούσας έκτακτης κρίσης.
Η λήξη της άδειας αυτής προσδιορίζεται από την έκλειψη των λόγων χορήγησής της. Οι ως άνω ευπαθείς ομάδες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, με δήλωσή τους στη Δ/νση προσωπικού να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία υπό τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Α’ της παρούσης εγκυκλίου.

Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής εγκυκλίου, με την οποία δόθηκε η οδηγία για τον περιορισμό ή και αναστολή των υπηρεσιακών μετακινήσεων εκτός έδρας λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών πρόληψης του Ε.Ο.Δ.Υ., σας γνωρίζουμε ότι με βάση την παρ. 1 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 ΠΝΠ «1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται, επιπροσθέτως των μέτρων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́42), η προσωρινή απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια μεμονωμένων φυσικών προσώπων, οργανωμένων ή μη ομάδων ή και αποστολών φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή μεταβαίνουν σε πληττόμενες περιοχές του εξωτερικού. Δεν είναι πάντως δυνατή η απαγόρευση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια σε Έλληνα πολίτη. Για την εφαρμογή της παρούσας, οι πληττόμενες περιοχές από τον κορωνοϊό COVID-19 προσδιορίζονται ανά περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας».
Βάσει των ανωτέρω και δεδομένης της ατομικής ευθύνης εκάστου πολίτη για την προφύλαξη και προστασία τόσο του ιδίου όσο και του περιβάλλοντός του, συνιστάται η καθολική αναστολή μετακινήσεων εκτός έδρας για υπηρεσιακούς σκοπούς καθώς επίσης και οι υπάλληλοι, οι οποίοι τελούν σε οποιαδήποτε άδεια, να αναστείλουν οποιαδήποτε μετακίνηση εκτός της έδρας τους ή σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης πραγματοποίησης της μετακίνησης αυτής, να ενημερώνουν αμελλητί την Υπηρεσία τους, αλλά και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα για την παροχή σχετικών οδηγιών.

Στ. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δεδομένων των εξελίξεων, όπως αυτές διαμορφώνονται εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού και ειδικότερα κατόπιν της έκτακτης αναστολής λειτουργίας (κλεισίματος) ιδιωτικών επιχειρήσεων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.α. (ΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ/οικ.18149/13-3-2020, ΦΕΚ Β’ 855), καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να διερευνήσουν, αλλά και οι υπάλληλοι του δημοσίου, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της από 11-3-2020 ΠΝΠ, όπως προσδιορίζονται στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, να ενημερώσουν τις Διευθύνσεις Προσωπικού για τη δυνατότητα φροντίδας των τέκνων τους από τον/την γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα συνεπεία της προαναφερόμενης αναστολής λειτουργίας. Οι Διεθύνσεις Προσωπικού βάσει των ανωτέρω καλούνται να επανελέγξουν την άδεια ειδικού σκοπού που έχουν ήδη χορηγήσει ή θα χορηγούν στους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους.

Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού θα πρέπει να αναζητούν από τον/την ενδιαφερόμενο/η υπάλληλο ή αρμοδίως κάθε απαιτούμενο δικαιολογητικό που να στοιχειοθετεί τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση ή μη των προβλεπόμενων διευκολύνσεων.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
Οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις προσωπικού στις οποίες υπάγονται.
Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις σχετικές εγκυκλίους, οι Διευθύνσεις προσωπικού αποκλειστικά θα απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο. Εναλλακτικά οι Διευθύνσεις προσωπικού θα αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά περίπτωση ως εξής:
Για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του Δημοσίου παρακαλείσθε για την κατά προτεραιότητα αποστολή τυχόν ερωτημάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hrm@ypes.gov.gr και ειδικά για ερωτήματα που αφορούν υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στο info@ypes.gr προς αμεσότερη ανταπόκριση.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στην Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών στα σχετικά τηλέφωνα που αναγράφονται στις πληροφορίες της εγκυκλίου.
Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται εκ νέου ότι στο πλαίσιο της αρμοδιότητας κάθε προϊστάμενης αρχής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι προϊστάμενοι, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβαίνουν κατ’ άσκηση διακριτικής ευχέρειας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».

Ο Υπουργός Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛΔιαβάστε επίσης
 
Ελλάδα - ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Βασίλης Οικονόμου: Δεσμευόμαστε ότι το τρένο...
 
Ελλάδα - LIFESTYLE
Κακοκαιρία: Ηχησε το «112» στην Αττική...
 
Ελλάδα - LIFESTYLE
Στο Gov.gr Wallet η Ασφαλιστική Ικανότητα...
 
Ελλάδα - LIFESTYLE
Στο Gov.gr Wallet η άδεια χειριστή...

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024
6:17 πμ - 8:45 μμ


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - Ελλάδα
Νέα εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών για νέα επείγοντα μέτρα στους Δήμους
Διαβάστηκε 3684 φορές

17-03-2020
Από τo Dimotisnews
Με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000 16/3/2020 και με θέμα: «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος θυμίζει την προγενέστερη εγκύκλιο αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) και επισημαίνει ότι σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτή, σας γνωρίζουμής:

A. ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11-3-2020 ΠΝΠ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρ. εικοστού τέταρτου της από 14/3/2020 ΠΝΠ, «Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και με τον ορισμό κατ’ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων».
Βάσει των διατάξεων αυτών ο οικείος Υπουργός ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης κάθε φορέα καλείται να προβεί σε πλάνο εργασιών έκτακτης ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψη του ιδίως τα εξής:
 Την αποστολή, τις αρμοδιότητες και το αντικείμενο εκάστης οργανικής μονάδας του φορέα.
 Τις εξελίξεις -νομοθετικές, υγειονομικές κ.α.- όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο της εν λόγω έκτακτης κρίσης.
 Την ανάγκη πρόληψης και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού.
 Την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων.
 Την προστασία και ασφάλεια των ευπαθών ομάδων.
 Την προάσπιση και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
 Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων και κυρίως αυτών που δύνανται να εργαστούν είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία είτε με εξ αποστάσεως παροχή εργασίας (τηλεργασία). Είναι αυτονόητο ότι στους υπαλλήλους αυτούς δεν θα συνυπολογίζονται οι ευπαθείς ομάδες, οι τελούντες σε άδεια ειδικού σκοπού καθώς εκείνοι οι υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν ήδη με μακροχρόνια άδεια (πχ αναρρωτική, άνευ αποδοχών, άδεια ανατροφής, άδεια κυοφορίας λόγω επαπειλούμενης κύησης κ.α.
Βάσει των ανωτέρω κριτηρίων ο οικείος Υπουργός ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης θα ορίσει:
Α) τις υπηρεσίες εκείνες του φορέα, για τις οποίες υπάρχει δυνατότητα πλήρους ή μερικής αναστολής λειτουργίας και
Β) τις υπηρεσίες εκείνες του φορέα, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται οπωσδήποτε σε πλήρη λειτουργία, έστω και με προσωπικό ασφαλείας.
Βάσει των α) και β) περιπτώσεων:
Γ) τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα (σε επίπεδο Τμήματος, όπου είναι εφικτό, άλλως σε επίπεδο Δ/νσης), οι οποίοι θα παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία για παροχή εργασίας εκ περιτροπής. Ο σχεδιασμός αυτός δύναται να πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση ή ανά δεκαπενθήμερο.
Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη σχετική εγκύκλιο, κατά την εφαρμογή των εν λόγω έκτακτων μέτρων, δεν υποχρεούνται οι Υπηρεσίες να διασφαλίζουν την παραμονή τουλάχιστον των 2/3 των υπαλλήλων σε κάθε οργανική μονάδα και οι υπηρεσιακές ανάγκες θα καλυφθούν με κατ ́ εξαίρεση διάθεση υπαλλήλων από άλλη οργανική μονάδα ή με προσωπικό ασφαλείας που θα οριστεί για το σκοπό αυτό.
Ειδικότερα και προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχνωτισμός, συγχρωτισμός και συνωστισμός των υπαλλήλων στην υπηρεσία, αλλά και για την προστασία αυτών στο πλαίσιο του κινδύνου που αναδύεται λόγω των μετακινήσεων του προσωπικού, το αρμόδιο όργανο δύναται είτε να καθορίσει την εκ περιτροπής κατά τα ανωτέρω αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων, είτε, εφόσον απαιτείται, την παροχή εργασίας σε δυο διακριτές βάρδιες αποκλειστικά στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εν λόγω έκτακτης κρίσης και ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας του φορέα. Ο αρμόδιος προϊστάμενος (τμήματος ή διεύθυνσης) θα καθορίζει τα καθήκοντα που καλούνται να ασκήσουν οι υπάλληλοι κατά την έκτακτη αυτή λειτουργία, θα προτεραιοποιεί τις εργασίες που ανατίθενται στους υπαλλήλους και θα παρέχει σαφείς οδηγίες για το παρεχόμενο έργο, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν θα καθίσταται δυνατή η συνύπαρξη προϊσταμένου και υπαλλήλων.
Σε περίπτωση που το προσωπικό δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών, εξυπακούεται ότι θα αξιοποιηθεί και προσωπικό από άλλες οργανικές μονάδες, των οποίων οι αρμοδιότητες δεν κρίνονται κατεπείγουσες για τη λειτουργία του φορέα τη συγκεκριμένη κρίσιμη χρονική στιγμή ή οι οποίες έχουν τεθεί σε προσωρινή μερική αναστολή λειτουργίας, και σε κάθε περίπτωση εφόσον το προσωπικό αυτό έχει την εμπειρία ή τις γνώσεις για την άσκηση των καθηκόντων που εκτάκτως θα κληθεί να ασκήσει.
Όσον αφορά την εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο εικοστό έβδομο της από 14-3-2020 ΠΝΠ, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της από 14/3/2020 ΠΝΠ, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Υπό τις δεδομένες συνθήκες και για την άμεση εφαρμογή του μέτρου της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας οι υπάλληλοι θα πρέπει, όπου αυτό απαιτείται και ανάλογα με τα καθήκοντα κάθε υπαλλήλου, να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, σταθερό ή φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο για τη δυνατότητα επικοινωνίας, καθώς επίσης και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διακίνηση των εγγράφων, εφόσον απαιτείται, θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.
Σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένη η εχεμύθεια που πρέπει να τηρεί ο υπάλληλος κατ’ άρθρο 26 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007) ή άλλων αντίστοιχων διατάξεων κατά την εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, φέρει την ευθύνη των υποθέσεων και δημοσίων εγγράφων αρμοδιότητάς του, για τα οποία παρέχει την τηλεργασία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, καθώς και σε έγγραφα εμπιστευτικού– απόρρητου χαρακτήρα, για τα οποία απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός. Ορθότερο θα ήταν οι ανωτέρω υποθέσεις να επεξεργάζονται και να διεκπεραιώνονται από το προσωπικό που θα εργάζεται εκ περιτροπής με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία.
Το προσωπικό ασφαλείας θα οριστεί σε περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας λαμβανομένων υπόψη αντιστοίχως των προαναφερομένων κριτηρίων για τον ορισμό του προσωπικού για εκ περιτροπής εργασία. Σε κάθε περίπτωση ο οικείος Υπουργός ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα θα πρέπει να έχει ορίσει εκ των προτέρων και να έχει προβλέψει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας δεδομένων των ραγδαίων εξελίξεων. Κατά τον ορισμό του προσωπικού ασφαλείας θα πρέπει να προβλέπεται ο ελάχιστος αριθμός των υπαλλήλων και οι κλάδοι- ειδικότητες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Εξυπακούεται ότι δεν είναι δυνατός ο εκ των προτέρων καθορισμός των συγκεκριμένων προσώπων που θα οριστούν ως προσωπικό ασφαλείας και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να έχουν στη διάθεσή τους επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού που υπάγεται στην αρμοδιότητά τους. Είναι αυτονόητο ότι το προσωπικό ασφαλείας δύναται να είναι αριθμητικά λιγότερο από το προσωπικό που ορίζεται για εκ περιτροπής εργασία.
Σε κάθε περίπτωση για τον ορισμό του προσωπικού για εκ περιτροπής εργασία και προσωπικού ασφαλείας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά και με βάση τις καθημερινές εξελίξεις η δυνατότητα των υπαλλήλων να απασχοληθούν κατά τα ανωτέρω.

Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ή ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΩΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Με την παρ. 7 του αρ. 5 της από 11-3-2020 ΠΝΠ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14-3-2020 ΠΝΠ, προβλέπεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, ότι είναι δυνατός ο περιορισμός ή και η διεύρυνση των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό.
Ο ως άνω περιορισμός ή διεύρυνση του ωραρίου εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες σταθμίζεται βάσει της προστασίας τόσο των υπαλλήλων όσο και του εξυπηρετούμενου κοινού προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός, συγχνωτισμός και ο συγχρωτισμός. Επιπλέον η διεύρυνση του ωραρίου θα πρέπει να κρίνεται και βάσει της εκ περιτροπής εργασίας των υπαλλήλων και με βάση τις βάρδιες που θα δημιουργηθούν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία και η πρόληψη αποτελεί ατομική ευθύνη του καθενός, συνιστάται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού με σχετική πρόβλεψη στην προαναφερόμενη απόφαση. Για το λόγο αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το κοινό που εξυπηρετούν αλλά και να εξασφαλίσουν το απαραίτητο προσωπικό που θα επιληφθεί της αποκλειστικής αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πολιτών.
Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση έκδοσης της ως άνω σχετικής απόφασης, θα πρέπει αμελλητί και με κάθε πρόσφορο τρόπο να ενημερώνονται οι πολίτες προκειμένου να εξασφαλίζεται αποτελεσματικά ο σκοπός για τον οποίο εκδίδεται η εν λόγω απόφαση και προκειμένου να αποφεύγεται η προσέλευση αλυσιτελώς των ενδιαφερομένων, οπότε και αποφεύγονται τυχόν δυσλειτουργίες ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται και η προστασία της δημόσιας υγείας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει σχετική εμφανής ανακοίνωση στις ιστοσελίδες των φορέων και στο χώρο όπου στεγάζεται η υπηρεσία για την άμεση ενημέρωση των εξυπηρετούμενων πολιτών.
Εξυπακούεται ότι μετά το πέρας ισχύος της εν λόγω απόφασης, επανέρχονται σε ισχύ οι πάγιες κατά περίπτωση προβλεπόμενες ώρες υποδοχής κοινού.

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ
Επισημαίνεται ότι με το άρθρο εικοστό έκτο της από 14-3-2020 ΠΝΠ προβλέπεται ότι εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της από 14/3/2020 ΠΝΠ, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτηρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
Δεδομένης της υποχρέωσης της προστασίας της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων, ιδιαιτέρως δε την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο, καλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την σχολαστική τήρηση των ανωτέρω ιδίως σε ό,τι αφορά την καθαριότητα και την απολύμανση των κτηρίων όπου στεγάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες με ιδιαίτερη έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους (ιδίως τουαλέτες, χώροι υποδοχής και αναμονής κοινού) και για την αμελλητί μέριμνα για αποκομιδή των απορριμάτων.

Δ. ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14-3-2020 ΠΝΠ «Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό. Η ειδική άδεια απουσίας κατά το προηγούμενο εδάφιο παύει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας δύναται να επεκτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.»
Βάσει των ανωτέρω οι ευπαθείς ομάδες κατά την έννοια των σχετικών προαναφερόμενων διατάξεων, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την υπηρεσία νομίμως εκ του λόγου αυτού, υποχρεωτικά τους χορηγείται ειδική άδεια λόγω της έκτακτης κρίσης του κορωνοϊού.
Επιπροσθέτως, και δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης, το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη από τις 9/3/2020 με το αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/347/ΕΜΠ.οικ.105/9.3.2020 έγγραφο προς τους αρμόδιους φορείς (Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού και Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας) έχει ζητήσει, μεταξύ άλλων, να προσδιοριστούν αρμοδίως πώς ορίζονται και ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες στο πλαίσιο αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. Βάσει της σχετικής απάντησης των αρμοδίων φορέων κατά τα ανωτέρω, η Υπηρεσία μας προβαίνει στις κατά περίπτωση απαιτούμενες ενέργειες ειδικά ως προς το ζήτημα των ευπαθών ομάδων. Σε περίπτωση που οριστούν επιπλέον ευπαθείς ομάδες, πέραν των ρητώς προβλεπομένων στην από 14/3/2020 ΠΝΠ, η Υπηρεσία μας θα προβεί κατ’ επειγόντως στην έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α. και σε άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων και υπηρεσιών, στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας που γίνεται για την κατά το δυνατόν λυσιτελή λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παρούσας έκτακτης κρίσης.
Η λήξη της άδειας αυτής προσδιορίζεται από την έκλειψη των λόγων χορήγησής της. Οι ως άνω ευπαθείς ομάδες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, με δήλωσή τους στη Δ/νση προσωπικού να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία υπό τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Α’ της παρούσης εγκυκλίου.

Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής εγκυκλίου, με την οποία δόθηκε η οδηγία για τον περιορισμό ή και αναστολή των υπηρεσιακών μετακινήσεων εκτός έδρας λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών πρόληψης του Ε.Ο.Δ.Υ., σας γνωρίζουμε ότι με βάση την παρ. 1 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 ΠΝΠ «1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται, επιπροσθέτως των μέτρων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́42), η προσωρινή απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια μεμονωμένων φυσικών προσώπων, οργανωμένων ή μη ομάδων ή και αποστολών φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή μεταβαίνουν σε πληττόμενες περιοχές του εξωτερικού. Δεν είναι πάντως δυνατή η απαγόρευση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια σε Έλληνα πολίτη. Για την εφαρμογή της παρούσας, οι πληττόμενες περιοχές από τον κορωνοϊό COVID-19 προσδιορίζονται ανά περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας».
Βάσει των ανωτέρω και δεδομένης της ατομικής ευθύνης εκάστου πολίτη για την προφύλαξη και προστασία τόσο του ιδίου όσο και του περιβάλλοντός του, συνιστάται η καθολική αναστολή μετακινήσεων εκτός έδρας για υπηρεσιακούς σκοπούς καθώς επίσης και οι υπάλληλοι, οι οποίοι τελούν σε οποιαδήποτε άδεια, να αναστείλουν οποιαδήποτε μετακίνηση εκτός της έδρας τους ή σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης πραγματοποίησης της μετακίνησης αυτής, να ενημερώνουν αμελλητί την Υπηρεσία τους, αλλά και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα για την παροχή σχετικών οδηγιών.

Στ. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δεδομένων των εξελίξεων, όπως αυτές διαμορφώνονται εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού και ειδικότερα κατόπιν της έκτακτης αναστολής λειτουργίας (κλεισίματος) ιδιωτικών επιχειρήσεων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.α. (ΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ/οικ.18149/13-3-2020, ΦΕΚ Β’ 855), καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να διερευνήσουν, αλλά και οι υπάλληλοι του δημοσίου, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της από 11-3-2020 ΠΝΠ, όπως προσδιορίζονται στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, να ενημερώσουν τις Διευθύνσεις Προσωπικού για τη δυνατότητα φροντίδας των τέκνων τους από τον/την γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα συνεπεία της προαναφερόμενης αναστολής λειτουργίας. Οι Διεθύνσεις Προσωπικού βάσει των ανωτέρω καλούνται να επανελέγξουν την άδεια ειδικού σκοπού που έχουν ήδη χορηγήσει ή θα χορηγούν στους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους.

Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού θα πρέπει να αναζητούν από τον/την ενδιαφερόμενο/η υπάλληλο ή αρμοδίως κάθε απαιτούμενο δικαιολογητικό που να στοιχειοθετεί τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση ή μη των προβλεπόμενων διευκολύνσεων.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
Οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις προσωπικού στις οποίες υπάγονται.
Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις σχετικές εγκυκλίους, οι Διευθύνσεις προσωπικού αποκλειστικά θα απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο. Εναλλακτικά οι Διευθύνσεις προσωπικού θα αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά περίπτωση ως εξής:
Για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του Δημοσίου παρακαλείσθε για την κατά προτεραιότητα αποστολή τυχόν ερωτημάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hrm@ypes.gov.gr και ειδικά για ερωτήματα που αφορούν υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στο info@ypes.gr προς αμεσότερη ανταπόκριση.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στην Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών στα σχετικά τηλέφωνα που αναγράφονται στις πληροφορίες της εγκυκλίου.
Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται εκ νέου ότι στο πλαίσιο της αρμοδιότητας κάθε προϊστάμενης αρχής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι προϊστάμενοι, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβαίνουν κατ’ άσκηση διακριτικής ευχέρειας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».

Ο Υπουργός Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Όροι χρήσης
Σχετικά με τα cookies
Διαφημίσεις
Ταυτότητα
Επικοινωνία
Μέλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6977232183

Αριθμός Μητρώου Online Media: 13444
www.dimotisnews.gr © 2024 All rights reserved